Lejebetingelser

Betingelserne er gældende for alle lejede rum hos Klarup Opbevaring:

 

1 Det lejede
1.1 Lejer har ret til i lejeperioden at opbevare gods i et
nærmere angivet rum.
1.2 Leje af opbevaringsrummet og opbevaringen sker på de vilkår, som fremgår af lejekontrakten samt lejebetingelserne.

 

2 Rummenes anvendelse
2.1 Rummet må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Der må ikke opbevares eksplosivt (fx fyrværkeri), brand-, miljøfarligt eller på nogen anden måde skadeligt gods i det lejede. Opbevarede maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker. Alle former for madvarer eller ildelugtende varer må ikke opbevares, ligesom det ikke er tilladt at opbevare dyr i det lejede.
2.2 Opbevaring i rummene sker for lejers regning og risiko, idet udlejer ikke er ansvarlig for evt. tab lejer måtte få, som følge af beskadigelse af opbevarede genstande ved brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v.
2.3 Lejer skal holde orden i og behandle det lejede forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer eller installationer i det lejede.
2.4 Lejer er erstatningsansvarlig for skader på det lejede, såfremt skaden kan henføres til ham selv, eller andre, som han har givet adgang til det lejede.
2.5 Rygning eller anden brug af åben ild er strengt forbudt på hele området og overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Uden tilbagebetaling af lejebeløbet.
2.6 Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes repræsentant fra området såfremt denne udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper personale eller personer på området.
2.7 Lejer har ingen fremlejeret og afståelsesret.
2.8 Lejer har ikke ret til at lade tredjemands gods opbevare i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

 

2.9 Lejer må ikke bruge et evt. vindue i rummet til opbevaring. Lejer skal til enhver tid undgå at placere tekstiler, møbler og andre forgængelige materialer op ad ydermur.  

 

3 Forsikring
3.1 De i det lejede opbevarede effekter er ikke omfattet af en af udlejer tegnet forsikring.
Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer. Lejer er ansvarlig for selv at kontakte sit forsikringsselvskab.

 

4 Adgang til og tilsyn med det lejede
4.1 Lejer har adgang til det lejede i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid eller efter særskilt skriftlig aftale med udlejer.Overtrædelse heraf pålægges gebyr på 100 kr. Ved gentagne overtrædelser af åbningstiden henvises til lejekontraktens punkt. 9.9

 

4.2 Lejer har ved indgåelse af nærværende aftale fået udleveret en kode, som giver adgang til opbevaringsrummet. Lejer skal sikre sig, at koden opbevares på betryggende måde. Såfremt der opstår mistanke om at koden er blevet fortalt til uvedkommende, skal dette straks meddeles til udlejer. Koden ændres løbende. Udlejer giver besked herom pr mail.
4.3 Såfremt lejer ønsker at flere personer skal have adgang til opbevaringsrummet, er lejeren ansvarlig for disse personers færden. Lejekontrakt kan bedes fremvist og bør medbringes.
4.4 Rummet aflåses af lejer med egen hængelås. Udlejer er ikke i besiddelse af nøgler hertil, det lejede skal efter brug afleveres ulåst og rengjort.
4.5 Udlejer er berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage. Udlejer er ligeledes berettiget til at skaffe sig adgang til det lejede efter 7 dages forudgående skriftligt varsel overfor lejer i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m. af det lejede.

 

5 Lejens størrelse, betaling og regulering
5.1 Lejens størrelse fremgår af hjemmesiden www.klarupopbevaring.dk. Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr.100. Såfremt det skyldige beløb overdrages til inkasso er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse med dette.

 

5.2 Udlejer kan med 1 måneds skriftligt varsel regulere
lejen til den leje der er sædvanligt gældende for tilsvarende opbevaringsrum.
Lejer kan ikke kræve lejen nedsat.

 

6 Lejers misligholdelse
6.1 Såfremt betaling af lejen er forsinket med mere end 10 dage har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede. Tillige har udlejer ret til som følge af lejerestance, efter forudgående varsel at hæve nærværende lejeaftale. Såfremt lejeaftalen opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil lejer har fjernet alt opbevaret gods fra udlejers lokaler, ryddet og rengjort det lejede, samt afleveret depotrummet ulåst.
6.2 I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, samt rimelige omkostninger, som udlejer afholder i forbindelse med lejers misligholdelse. Gods der opbevares i det rummet på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant til sikkerhed for ethvert krav udlejer måtte have mod lejer.
6.3 Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt jf. pkt. 6.4 at bortsælge de i depotrummet værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede jf. pkt. 6.2.. Provenuet fra salget bruges til dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, uanset hvorledes dette krav måtte være opstået.
6.4 Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til kontrakten er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter betalingsfristens udløb med mindst 3 ugers forudgående skriftligt varsel har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt med mindre enhver forfalden ydelse i lejeforholdet er udlignet.

 

7 Opsigelse
7.1 Lejeaftalen skal fra lejers side opsiges med 1 måneds varsel pr. brev eller mail/SMS til ophør ved udgangen af en kalendermåned.Rummet skal fraflyttes på den varslede måneds sidste dag, ellers kræves fuld betaling for næstfølgende måned.
7.2 Lejeaftalen kan af udlejer frit opsiges med 1 måneders skriftligt varsel med fraflytning ved udgangen af en kalendermåned.

 

8 Fraflytning af det lejede opbevaringsrum
8.1 Lejer er forpligtet til rydde rummet samt rengøre dette ved aftalens ophør.
Såfremt lejer ikke har opfyldt denne forpligtelse er udlejer berettiget til at tømme og rengøre det lejede for lejers regning.
Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 200. Udlejer vælger i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer for hele den kommende måned.
8.2 Ved lejeaftalens ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved indflytningen. Såfremt det lejede på fraflytningstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden.
Samme betingelser er gældende hvis opbevaringsrummet ikke afleveres ulåst.

 

9 Øvrige bestemmelser
9.1 Adresseændring samt ændring af telefonnummer og e-mail. skal straks meddeles til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den seneste af lejer oplyste adresse, er altid bindende for lejer.
9.2 Affald der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden, vil blive bortskaffet for lejers regning.
9.3 Det forudsættes af udlejer, at lejer er ejer af det opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af nøgle har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.
9.4 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder lejeaftalen og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler i ejendommen hverken før eller efter ombygning/genopførelse.
9.5 Parterne er enige om at lejeaftalen ikke er reguleret af lejelovgivningen.

 

9.6 Udlejer forbeholder sig retten til at afvise kunder.

 

9.7 Lejer har ikke ret til at opholde sig i opbevaringsrummet, bygningen eller på ejendommen. Kun aflæsning og pålæsning samt kortere tilsyn af det opbevarede er godkendt.

 

9.8 Færdsel til og fra samt på ejendommen, herunder inde i bygningerne, sker til enhver tid udelukkende på lejers ansvar.

 

9.9 Udlejer forbeholder sig retten til at bortvise lejer øjeblikkeligt med henblik på rømning af lejemål indenfor 14 dage efter bortvisning, såfremt lejer gentagne gange overtræder bestemmelserne i lejekontrakten eller ved grove enkeltstående overtrædelser. Der aftales et tidspunkt for rømning af rum mellem lejer og udlejer. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at aftale et tidspunkt for rømning indenfor 14 dage efter bortvisning, kontakter udlejer et flyttefirma for lejers regning, som afleverer tingene på den opgivne adresse på lejekontraktens side 1.

 

10 Rydning af sne

 

  1. Udlejer bestræber sig på at holde området fri for sne, men kan ikke garantere for dette. Udlejer bedes kontaktet i god tid, dog senest 2 dage før, hvis lejer har behov for adgang til sit rum på dage med snefald.

 

 Databeskyttelsesforordningen

Som led i indgåelsen af en aftale om leje af opbevaringsrum behandler Klarup Opbevaring cvr 36243309, som såkaldt “dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer) vedrørende dig.

 

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6 stk 1 nr 2, idet behandlingen er nødvendig for at gennemføre udlejning af opbevaringsrum til dig.Dine personoplysninger vil, i tilfælde af grov overtrædelse af lejekontraktens betingelser, blive videregivet til offentlige myndigheder.

 

 

 

Til brug af opfyldelse af lejeaftale med dig, kan Klarup Opbevaring, i det omfang det er nødvendigt, indsamle almindelige personoplysninger hos fx Krak eller Aalborg Kommune.

 

Klarup Opbevaring vil opbevare/gemme dine oplysninger så længe det vil være relevant for lejemålet (papirformat i form af lejekontrakt). I Klarup Opbevarings bogholderi vil de blive opbevaret i aflåst skab i op til 3 år efter endt lejemål.

 

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger Klarup Opbevaring behandler om dig.

 

  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om besigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  • Retten til dataportabilitet

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Klarup Opbevaring ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

 

 

 

Klarup Opbevaring, Romdrupvej 122, 9270 Klarup

 

Tlfnr 61659959

 

Email: klarupopbevaring@gmail.com

 

www.klarupopbevaring.dk

 

Del siden